Siuron vesistö

Vesien laatua voit seurata täällä.

400_37238fjaaceKulovesi

Kulovesi on rehevä läpivirtausjärvi Nokianvirran ja Rautaveden välissä.
Järven pinta-ala on 2550 ha, keskisyvyys 5,3 m ja suurin syvyys on 25 m.

Vedenkorkeus ja säännöstely
Kulovedellä vedenkorkeuksien vaihtelu on suurempaa eikä niin säännönmukaista kuin Lieko- ja Rautavedellä. Kuloveden ajoittain korkeat vedenkorkeudet johtuvat kapeiden salmien padottavasta vaikutuksesta.

Keskimäärin vedenpinnan vuotuinen vaihtelu on Kulovedellä 0,9 m, Rautavedellä 0,7 m ja Liekovedellä 0,8 m. Kevättalvella järvien vedenpintaa lasketaan melko voimakkaasti ja keskimääräinen vedenpinnan alenema jäätymispäivästä kevään alimpaan vedenkorkeuteen on kaikilla järvillä noin 0,6 m.

Vedenlaatu
Kulovesi, Rautavesi ja Liekovesi ovat luonteeltaan kapeita läpivirtausaltaita. Kulovedessä sijaitsee kuitenkin myös kerrostuvia syvännealueita. Rautaveden puolella kerrosteisuusolot jäävät heikommiksi, samoin Liekovedellä. Veden laatu määräytyy nykyisin varsin pitkälle Nokianvirrasta tulevan veden laadun mukaiseksi.

Mainittujen Nokian alapuolisten vesien tilassa on tapahtunut yläpuolisen vesistön tapaan myönteistä kehitystä kuormitustason voimakkaan alenemisen ansiosta. Päällysveden happiongelmat ovat lähes hävinneet, metsäteollisuuden jätevesien leima on vähentynyt oleellisesti ja myös ravinnepitoisuudet ovat tuntuvasti pienentyneet. Nykyinen veden laatu on tyydyttävä. Veden laadun paranemisesta huolimatta Kulo- ja Rautavesi ovat edelleen reheviä ja loppukesän levähaitat ovat mahdollisia. Rehevyys aiheuttaa Kulovedellä kesäkerrosteisuuden aikana happivajetta alusveteen, josta on seurauksena alusveden fosforipitoisuuksien selvä kohoaminen. Alusveden happivaje on kuitenkin vähentynyt vuoden 1985 jälkeen. Esimerkiksi Kalmetsaaren syvännealueella alusveden loppukesäiset happikadot ovat poistuneet. Syvänteiden happipitoisuudet voivat kuitenkin olla kesäkerrosteisuuden lopulla alhaisia, mikäli kerrosteisuus pysyy vakaana. Alusvesi on edelleen ajoittain hapetonta Kesäniemen ja Rautaveden syvänteillä.


400_37238fo44a9Siuronkoski

Siuronreitin vedet purkautuvat Jokisjärven ja Siuronkosken kautta Kuloveteen. Koskessa sijaitsee Siuronkosken voimalaitos. Siuronkosken voimalaitoksen putouskorkeus on 3,1 m ja rakennusvirtaama 27 m3/s. Voimalaitoksen yhteyteen on rakennettu kalatie.
Siuronkoski on suosittu virkistyskalastuskohde.

 

 


400_11554flo792Jokisjärvi

Siuronreitin vedet purkautuvat Jokisjärven kautta Siuronkoskeen ja edelleen Kuloveteen.

Lähde: www.kokemaenjoki.fi