SIURON KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

AIKA: maanantai 5.10.2010 klo 18.

PAIKKA: Siuron koulu

LÄSNÄ:

Janne Vilkko, pj
Anni Mäkelä, sihteeri
Miia Väre
Marko Eskelinen
Miika Pulakka
Jonna Pulakka
Sanna Santala
Ulla Virtanen
Susanna Lepola
Päivi Rastas
Petri Lehtonen
Kirsi Mäki-Marttunen

poissa:
Tapio Kallio, esteellinen
Eija Niemi, lapsi siirtynyt jo pois koulusta

1. KOKOUKSEN AVAUS
Vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Janne Vilkko avasi kokouksen klo 18.07.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN JA PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN
VALINTA
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Janne Vilkko, sihteeriksi Anni Mäkelä ja
pöytäkirjan tarkastajiksi Kirsi Mäki-Marttunen ja Miia Väre.

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Etukäteen laadittu esityslista hyväksyttiin (liite 1).

5. VUODEN 2009-2019 TOIMINTAKERTOMUS
Sihteeri Anni Mäkelä kävi toimintakertomusluonnoksen suullisesti läpi. Kertomukseen
päätettiin lisätä muutama kohta. Päivitetty toimintakertomus on liitteessä 2.

6. VUODEN 2009-2010 TILIEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN
MYÖNTÄMINEN YHDISTYKSEN JOHTOKUNNALLE JA TILIVELVOLLISILLE
Puheenjohtaja kertoi yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta. Yhdistyksen vuoden 2008-
2009 saldo oli 548 €. Vuoden 2009-2010 saldo oli 658,01€, Tilikirja on nähtävillä
rahastonhoitajalla.

Vanhempainyhdistys hyväksyi tilit tilintarkastajien suosittelemina ja myönsi
vastuuvapauden yhdistyksen hallitukselle sekä tilivelvollisille.

7. UUSIEN JÄSENTEN VALITSEMINEN: PUHEENJOHTAJA, VARAPUHEENJOHTAJA,
SIHTEERI, RAHASTONHOITAJA
Esitettiin puheenjohtajaksi Janne Vilkkoa, varapuheenjohtajaksi Tapio Kalliota,
sihteeriksi Ulla Virtasta ja rahastonhoitajaksi Anu Louhimoa sekä Susanna Lepolaa.
Valittiin rahastonhoitajaksi Susanna Lepola Anu Louhimon vetäytyessä. Muilta osin
esitykset hyväksyttiin sellaisenaan.

8. TILINTARKASTAJAT
Tilintarkastajiksi esitettiin Petri Heikkilä ja Ismo Aaltonen. Esitetyt eivät olleet läsnä,
mutta ovat ilmaisseet suostuvaisuutensa tehtävään. Esitykset hyväksyttiin.

9. ALUSTAVA TOIMINTASUUNNITELMA
Vuoden 2010-2011 toimintasuunnitelmaksi päätettiin seuraavat asiat:

 • Syysdiscon järjestäminen, mikäli mikään luokka ei ole järjestämässä. Pj. selvittää.
 • Vappudiscon järjestäminen.
 • Pastillijärjestelyn jatkaminen
 • Kivakaveri-stipendien jako.
 • Liikenneturvallisuuden edistäminen (muun muassa 40-aluemerkinnät).
 • Koulun piha-asioiden selvittäminen ja edistäminen.
 • Kouluun liittyvän päätöksenteon seuraaminen ja päätöksentekoon vaikuttaminen.
 • Liikuntasalihankkeen vireillä pitäminen.
 • Kuljuntien hidasteen korottaminen.
 • Koulun asioiden mediaseuranta (mm. Jorma Huovinen ja Timo Ylihärsilä Aamulehdestä
  hyviä kontakteja).

10 .YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTOS
Nykyään yhdistykseen voivat kuulua esikoululaisten ja koululaisten vanhemmat.
Puheenjohtaja esitti, että sääntöjä muutettaisiin siten, että myös tulevien eskareiden ja
koululaisten vanhemmat voisivat kuulua yhdistykseen. Hyväksyttiin puheenjohtajan
ehdottama sääntömuutos. Ilmoitetaan sääntömuutoksesta Suomen vanhempainliittoon.

11. MUUT ASIAT

Koulu pyytänyt yhdistykseltä jalkapalloja 9 kappaletta. Marko Eskelinen selvittää hankintaa. Päätetään asia seuraavassa tapaamisessa.

Siuron Tuisku tiedotti, että se on tarjonnut omia välineitään koululaisten liikuntatunnille lainaan.

Sovittiin, että jatkossa yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan siuro.infossa. Sihteeri huolehtii yhteistyöstä sinne.

Valittiin Kirsi Mäki-Marttunen suorittamaan mediaseurantaa ja Jonna Pulakka vastaamaan facebook-tiedottamisesta. Mediakansio on Kirsin hallussa.

Jatkossa vuosikokouskutsu laitetaan lasten kautta vanhempien kuitattavaksi, jotta menee varmasti kaikille tiedoksi.

Ulla ehdotti, että yhdistys olisi läsnä joulukylän suunnittelupalaverissa to 7.10. Ilmeisesti kukaan ei pääse, mutta yhteistyö kylän muiden yhdistysten kanssa todettiin tärkeäksi.

12. SEURAAVA KOKOUS
Pj. tiedottaa seuraavan kokouksen ajankohdan pian.

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.44.

5.10.2010 Siuro
________________________ ______________________
pj. Janne Vilkko                    siht. Anni Mäkelä

Pöytäkirjan oikeaksi todistavat:
________________________ ______________________
Kirsi Mäki-Marttunen              Miia Väre

LIITTEET
Esityslista
Toimintakertomus vv. 2009-2010